دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را جهت بازسازی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را جهت بازسازی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است

مهندس بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی بیان کردند دولت سیزدهم با پیروی از آرمان های امام و رهبری و شعارهای انقلاب، تمام تلاش خود را جهت بازسازی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است و تاکنون توانسته است که گشایش های بسیار خوبی را در این عرصه بوجود آورد.

فرهنگی

اخبار سیاسی