ارائه پیشنهادات در جهت رونق معادن به رئیس جمهور

ارائه پیشنهادات در جهت رونق معادن به رئیس جمهور

احتراما بدینوسیله کمیته معدن جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان حوزه معدن و در راستای تکلیف شرعی خود و منویات مقام معظم رهبری جهت کمک به دولت محترم، آسیب شناسی را در حوزه معادن کشور انجام داده است

فرهنگی

اخبار سیاسی