قوه قضاییه با ارائه گزارش دقیق و به موقع به مردم اجازه ندهد رسانه های خارجی فضای روانی جامعه را مسموم کنند
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی:

قوه قضاییه با ارائه گزارش دقیق و به موقع به مردم اجازه ندهد رسانه های خارجی فضای روانی جامعه را مسموم کنند

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی عنوان کرد قوه قضاییه اجازه ندهد فضای عمومی و روانی جامعه توسط رسانه های معاند خوراک دهی و مسموم شود.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: عامل موفقیت دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی، توکل به خدا و نترسیدن از قدرت های پوشالی است

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی: عامل موفقیت دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی، توکل به خدا و نترسیدن از قدرت های پوشالی است

نهصد و سی و ششمین جلسه عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در روز دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1402 با حضور اعضای شورای مرکزی و مشورتی در دفتر مرکزی جمعیت برگزار شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی