قوه قضاییه با ارائه گزارش دقیق و به موقع به مردم اجازه ندهد رسانه های خارجی فضای روانی جامعه را مسموم کنند
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی:

قوه قضاییه با ارائه گزارش دقیق و به موقع به مردم اجازه ندهد رسانه های خارجی فضای روانی جامعه را مسموم کنند

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی عنوان کرد قوه قضاییه اجازه ندهد فضای عمومی و روانی جامعه توسط رسانه های معاند خوراک دهی و مسموم شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی