باستانی

برگزاری آخرین جلسه مجمع خیرین کشور در اسفند ماه سال ۱۴۰۲؛